‏نمایش پست‌ها با برچسب مینیاتور. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مینیاتور. نمایش همه پست‌ها

۵.۱.۹۹

پسندم آنچه را جانان پسندد


یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد.
باباطاهر

۱۳.۱۲.۹۶

از آمدن بهار و از رفتن دیاز آمدن بهار و از رفتن دی
اوراق وجود ما همی گردد طی
می خور مخور اندوه که فرمود حکیم
غمهای جهان چو زهر و تریاقش می.

خیام

۱۶.۱۱.۹۶

۵.۱۱.۹۶

۱.۱۱.۹۶

۲۸.۱۰.۹۶

۲۷.۱۰.۹۶

۲۵.۱۰.۹۶

چون روزی وعمر بیش وکم نتوان کرد


چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد
دل را بکم و بیش دژم نتوان کرد
کار منو تو چنانکه رای منو تست
از موم بدست خویش هم نتوان کرد.

خیام۲۴.۱۰.۹۶