۱.۱۱.۹۶

دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود


دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود
غم خوردن بیهوده نمیدارد سود
پر کن قدح می بکفم درنه زود
تا باز خورم که بودنیها همه بود.

خیام
هیچ نظری موجود نیست: