‏نمایش پست‌ها با برچسب فرخی سیستانی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب فرخی سیستانی. نمایش همه پست‌ها

۱۵.۱۲.۰۰

پرنیان هفترنگ اندر سرآرد کوهسار، نوروز پیروز

 
چون پرند نیگلون بروی بندد مرغزار
پرنیان هفترنگ اندر سرآرد کوهسار
خاک را چون ناف آهو مشک زاید بیقیاس
بید را چون پر طوطی برگ روید بیشمار
دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد
حبذا باد شمال و خرما بوی بهار
بادگویی مشک سوده دارد اندر آستین
باغ گویی لعبتان جلوه دارد درکنار
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله
نسترن لولوی لالا دارد اندر گوشوار
تا برآمد جامهای سرخ مل برشاخ گل 
 پنجه های دست مردم سر برون کرد از چنار
راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند 
باغهای پر نگار از داغگاه شهریار.

فرخی سیستانی
 

میکس بهترین آهنگهای‌های خاطر انگیز و قدیمی‌

۱۱.۱.۹۴

بادگویی مشک سوده دارد اندر آستین


چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار

خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس
بید را چون پر طوطی برگ روید بی شمار

دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد
خوشا باد شمال و خرما بوی بهار

بادگویی مشک سوده دارد اندر آستین
باغ گویی لعبتان جلوه دارد در کنار

ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله
نسترن لولوی لالا دارد اندر گوشوار

تا بر آمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل
پنجه های دست مردم سر برون کرد از جنار

راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند
باغهای پر نگار از داغگاه شهریار.

فرخی سیستانی