۱۳.۱۲.۹۶

از آمدن بهار و از رفتن دیاز آمدن بهار و از رفتن دی
اوراق وجود ما همی گردد طی
می خور مخور اندوه که فرمود حکیم
غمهای جهان چو زهر و تریاقش می.

خیام