‏نمایش پست‌ها با برچسب فرید خراسانی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب فرید خراسانی. نمایش همه پست‌ها

۱۷.۵.۹۶

دردمنـــــدی شـد نصـیب ِ قـوم ِ مـا


یـورش ِ این تـازیان بـرباد داد
شـوکـت ِ وجـاه و جلال ِ کـیقبـاد
سـوختنـد آثار ِفــــــرهنگ و ادب
گشـت رایـج دروطـن، جهل ِعـرب
نامـی از فــــرهنگ ِایـرانـی نمـاند
قـرنها ما را بتن جـانـی نمـاند
ُپـر شـد از ُملا و ُمفتـی شهـــرها
شـد روان خـون ِکـسان در نهـرها
شـیخ ِملعـون شـد امیـروحکمران
گشـت ارزان مردمان را جنس ِ جان
هـرکه را نام ِ وطـن، در کـام بـود
کیفــــر ِ نابـودی َاش انجـامبـود
حُـبٌ ِ میهـن هـرکسـی رایافتنـد
ُمفسـد ِ فی الاَرَضش آناًسـاخـتند
عـالـم و انـدیشمندِ راسـتیـن
ُکشـته شـداز تیـغ ِمأمـوران ِ دیـن
سـرفـرازان، جان بهُمفتـی باختند
سـربدارانرا ز پای انداخـتنـد
حیـف از ایـران این دیار ِ ُپـر ُگهر
رفـت در کام ِ گـروهی فتنـــهگـر
شـوکـت ِ ما، عـزٌت ِ ما دود شـد
آن ُکهـن تاریـخ ِ مانابـود شـد
حُـرمـت ِما درجهان بـر باد رفـت
هـرچه خواهی بروطـن بیداد رفـت
ُشـهره درعالم بنامـردی شدیم
مرگ گُسـتر، مرگپَـروردی شدیم
آبـروئیبهـــــــر ِ ایـرانی نمـــاند
اعتبـــار وِعــــزٌ ِ چنـدانی نمـــاند
ای دوصـد لعنـت به خصمِ بدُکنش
مرگ بـر اهــــــریمنـــان ِ َدد َمِنش

فرید خراسانی