‏نمایش پست‌ها با برچسب این فهم است که سرنوشت ملت را تعیین می‌کند نه قدرت. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب این فهم است که سرنوشت ملت را تعیین می‌کند نه قدرت. نمایش همه پست‌ها

۲۲.۱۰.۹۰

این فهم است که سرنوشت ملت را تعیین می‌کند نه قدرت.


با آدم‌ها باید مثل زمین رفتار کرد، آدم باید تصمیم بگیرد که از آنها چه می‌خواهد، دانه یا علف هرز، و به همان صورت هم نگهشان دارد. میبینی‌ اینجا برای اینکه افکار را نو کنند، آنها را وارونه میکنند.

فکر کردن مانند لذت بردن است، و لذت بردن رو باید آموخت.

مرا بشوی ولی‌ خیسم نکن.

برتولت برشت.