۵.۱۱.۹۶

زان پیش که بر سرت شبیخون آرندزان پیش که بر سرت شبیخون آرند
برگوی بتا تا می گلگون آرند
تو زر نی ای غافل نادان که ترا
در خاک نهند و باز بیرون آرند.

خیامهیچ نظری موجود نیست: