۲۱.۴.۹۶

پارسی شکر است و مادر زبان‌های دنیا..... English Words of Persian Origin


تنها و تنها در زبان پارسی است که گوینده به اصوات متفاوت می‌تواند زبان را چرخانده و سخن بگوید. در تمامی زبان‌های رایج دیگر دنیا همیشه یک و چند صوت کم است و مردمی که به آن زبان‌ها سخن می‌گویند نمیتواند آن اصوات را تلفظ کنند. مثلا در شمال اروپا خروج صدایی که از تلفظ حرف "ر" از زبان بیرون میاید برای مردم آنجا غیر ممکن است. در زبان عربی‌ که اینک جایگزین زبان پارسی‌ در تمامی کشور‌های جدا شده از ایران در ۱۰۰ سال پیش است، خروج حروف "گ"، "ژ‌"، "چ"، "پ"، غیر ممکن و نشدنی‌ است. در زبان ترکی‌ که مخلوطی از عربی‌ و پارسی‌ با تلفظ اشتباه کلمات است، خروج حرف "ق"، "غ"، "ک"، "ج" تقریبا غیر ممکن است. در دیگر زبان‌ها خروج حروف "ژ‌"، "ش"، "ث"، ذ، و و و غیر ممکن است. و این نقص در مورد تمامی زبان‌های دنیا وجود دارد که کاریش هم نمیتوانند بکنند. تنها و تنها در زبان پارسی‌ بعنوان اولین زبان تمدن مردم دنیا و کهن‌ترین زبان دنیا و کاملترین زبان دنیا است که میتوان همه الفاظ را به راحتی‌ و تنها با نوک زبان تلفظ کرد. تا پیش از جنگ جهانی‌ نخست که تمامی مردم دنیا با حسرت به پارس‌ها مینگریستند و از آنان الگو برداشته و تقلید میکردند، ، اعتقاد داشتند که:

"پارس‌ها سخن نمی‌گویند، آواز میخوانند و چهچه میزنند".منتسکیو

بویژه فرانسوی‌ها که امروزه هرجا که نام پارس و پارسی است به فرانسه و فرانسوی تغییر داده‌اند و تاریخ و فرهنگ و زبان و همه داشت و نداشت‌شان همه وهمه کپی از ایرانی‌ هاست. و بیشرمانه از ایرانیان دزیدن و هنوز هم می‌دزدند. پس از فتنه سال ۵۷ (۱۹۷۹) و اشغال ایران و نشاندن نوکران ترک و عرب که به نیابت از طرف آنان شبانه روز و بمدت ۳۸ سال در ایران به فساد و قتل و غارت مشغولند، پس از چپاول بربرمنشانه تمامی منابع مادی و معنوی ایرانیان، هنوز که هنوزه آثار هر جوان ایرانی‌ هنرمندی را به فرانسه صادر کرده و تو آب نمک میخوابند تا پس از مرگ آن هنرمند گمنام بنام یک فرانسوی بیرون داده و بنام خود ثبت کنند، و بیشرمی را تا آنجا رساندند که بتازگی واژه "پاریسی ان" را بجای "پرشین" نوشته و بکار میبرند.

و چرا زبان ناقص عربی‌ را توسط نوکران آخوند و دیگر زبانهای کوچک را در مقابل پارسی ترویج و تبلیغ میکنند و سعی‌ در برندازی زبان پارسی دارند؟ (بتازگی افغان‌ها و گرجی‌ها را هم وادار بسخن گفتن بزبان دیگری بجز پارسی کرده‌اند) چون عربی‌ و دیگر زبان‌ها نمی‌توانند با آنها رقابت کنند در حالی‌ که در مقابل زبان مادر و یا زبان پارسی، حقیرند و توان رویاروی ندارند.

و بدرستی‌ میگوید آنکه میگوید:

اگر واژگان پارسی را از زبان انگلیسی و فرانسوی بیرون بکشید، زبان انگلیسی و فرانسوی چیزی جز زبان تارزان نیست.


 در زیر بگوشه بسیار کوچکی ازریشه کلمات انگلیسی که از کلمات پارسی وام گرفته شده و در لغتنامه انگلیسی و در زبان محاوره آنان جای اصلی را دارد ، اشاره و در ضمن متذکر شده که لغتنامه‌های غربی تماماً از روی واژگان و لغتنامه زنده یاد دهخدا نوشته شده و تمامی کلامت بیگانه از روی این لغتنامه وام گرفته شده‌اند.
بویژه لغات فرانسوی که ترجمه مستقیم لغتنامه پارسی است با لهجه فرانسوی .... (این کلمات تنها برای نشان دادن مشتی از خروار است چراکه اگر بخواهم تمامی واژگان پارسی رااز لغتنامه انگلیسی و فرانسوی بیرون بکشیم صدها برگ را باید مانند دل آنان سیاه کنیم !)
English words -  Persian Origin/ Root

Good from Persian Khoob (Goob)
Bad from Persian Bad
Name from Persian Nam
Parsley & Parsnip from Pars (Persia)
Mother & Father from Persian Madar & Pedar
Brother from Persian Baradar
Daughter from Persian Dokhtar
Mom & Mum from Persian Mam
Star from Persian Setare
Guitar from Persian Tar & Setar (Sitar)
Cow from Persian Gow
Candy from Persian Qand
Bazaar from Persian Bazar
Typhoon from Persian Tyfoon (Toofan)
Thunder from Persian Tondar
Paradise from Persian Pardis
Door from Persian Dar
Shame from Persian Sharm
Sugar from Persian Shekar
Jungle from Persian Jangal
Fairy & Peri from Persian Pari
Mouse from Persian Moosh
Caviar from Persian Khaviar
No & Not & Nah & Nay from Persian Na, Nah, Nay
Lick from Persian Lis
God from Persian Khoda (Goda)
Devil from Persian Deev

English words Persian Origin/ Root
Musk from Persian Moshk
Soap rom Persian Saboon
Spinach from Persian Sfinaj
Kiosk from Persian Kushk
Khaki from Persian Khaki
Saffron from Persian Zaferon
Caravan from Persian Karavan
Sour from Persian Shur
Sandal from Persian Sandal
Gizzard from Persian Jigar
Jackal from Persian Shaqal
Jasmine from Persian Yasmin
Julep from Persian Gulab
Shawl form Persian Shal
Pistachio from Persian Pesteh
Rose from Persian Roz
Lemon from Persian Limu
Sumac from Persian Somaq
Kebab or Kabob from Persian Kabab
Sap from Persian Shahd
Syrup & Sherbet from Persian Shyreh
Bound & Bind & Band from Persian Band


English words Persian Origin/ Root
Cushy from Persian Khushy (Khush)
Brow from Persian Abro (Arbrow)
Chess from Persian Shah
Checkmate from Persian Shah Mat
Rook from Persian Rokh
Vizier from Persian Vazir
Guard from Persian Gard
Bibi from Persian Bibi
Thee & Thou from Persian To (Tu)
Mummy from Persian Mumy
Nominee from Persian Namzad
Nickname from Persian Nik Nam
Puff from Persian Pof
Bronze from Persian Berenj
Balcony from Persian Bala (upper/ above) Khane (house)
Bulbul from Persian Bolbol
Pajamas & Pyjamas from Persian Pay (leg) Jame (garment)
Babouche from Persian Papoosh, ie Pa (foot) poosh (covering)
Alcohol from Persian Alkol
Pilaf from Persian Pillow (Pilo, Polo)
Caravansary from Persian Karvansara
Goose from Persian Ghaaz
Sherry from Persian Shirazi
Orange from Persian Naranj
Bezoar from Persian PadZahr
Grab from Persian Greft
Calabash from Persian Kharboze
Far from Persian Fara
Puss (face) from Persian Puzzeh
Taj Mahal from Persian Taj (crown, best) Mahal (place)
Punjab from Persian Panj (five) Ab (water)


orwell-truth-is-now-hate.jpg
English words A possible Persian Origin/ Root
Right from Persian Rast
Nice from Persian Nik
Go from Persian Ro
Road from Persian Row (Rah)
River from Persian Rud & Ravand
Garment from Persian Jame
Shoe from Persian Koesh
Be from Persian Bid (Bud)
Number from Persian Nomre
Wow, Ah, Oh, Ha, etc from Persian Wah, Ah, Oh, Ha …
Bluff from Persian Laf
Dog & Doggy from Persian Sag & Saggy
Month from Persian Maah
Mortal from Persian Morde (Mordani)
Mortician from Persian Mordechui
Mule from Persian Mal
Nag from Persian Negh
Widow from Persian Biweh (Biwoh)
Drug from Persian Daru
Drugstore from Persian Daru (drug) Khane (house, store)
Coffee from Persian Cahwe & Cahwe-i (brown)
Cofe from Persian Cahwe
Immortal from Persian Amordad
Key from Persian Kelid
Middle & Mean from Persian Miann
Man from Persian Mard & Man (I, me)
Human from Persian Houman
Opium from Persian Afyun
Tension from Persian Tanesh
Firm from Persian Firman (Farman)
:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::

هیچ نظری موجود نیست: