۵.۱.۹۹

پسندم آنچه را جانان پسندد


یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد.
باباطاهر

هیچ نظری موجود نیست: