‏نمایش پست‌ها با برچسب اینها در کشور ما خون ریختند. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اینها در کشور ما خون ریختند. نمایش همه پست‌ها

۲۰.۱۰.۹۲

اینها بر روی ملت ایران اسلحه کشیدند، اینها در کشور ما خون بیگناهان را ریختند.


مداحان اهل بیت و یا شعبان بی‌ مخ‌هایی‌ که در تمام طول تاریخ ایران نگاهدار عمامه و عامل اجرایی و بازوی نظامی آخوند‌ها در جهت گسترش جهل، فقر، فحشا، جنگ، چپاول، نخبه کشی، دخالت اجنبی و ویرانی در ایران بوده و هستند. همین‌ها بودند که به فتوای کاشانی‌ها ، دانشمندان نخبه و بی‌ مانند کشورمان، کسروی‌ها را ترور کردند، همین‌ها بودند که مصدق‌ها را خانه نشین و بی‌ آبرو کرده و از کار انداختند، همین‌ها بودند که شاهان وطن پرست و ایران ساز پهلوی را از ایران راندند. همین فرزندان نتیجه صیغه‌های چپ و راست آخوند‌ها هستند که از انسان بودن تنها بر روی دو پا راه رفتن را نشان دارند، و مغز‌شان تنها غریزی عمل می‌کند. میلیونها ایرانی‌ اسیر دست ۲۰۰ هزار شعبون بیمخ و آخوند منحرف شده در حالی‌ که اگر هر ایرانی‌ فقط یک آب دهان بندازد این جمعیت را سیل میبرد.