‏نمایش پست‌ها با برچسب به غیر از عشقشان، گیتی‌ بود افسانه افسانه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب به غیر از عشقشان، گیتی‌ بود افسانه افسانه. نمایش همه پست‌ها

۲۹.۱۰.۹۰

به غیر از عشقشان، گیتی‌ بود افسانه افسانه

این مردم اگر چه به خدا هنوز اعتقاد دارند ولی‌ دیگر از او نمیترسند.

در این جهان هیچ چیز تازه بوجود نمیاید و همه چیز تجدید میشود و آنچه در گذشته وجود داشته، باز به ظهور می‌رسد. انسان در زیر خورشید بطور کلی‌ تغییر پذیر نیست، و صد هزار سال دیگر انسانی‌ که بوجود میاید همان انسان امروزی میباشد ولی‌ شاید لباس و طرز آرایش موی سر و ریش و کلمات او تغییر کند. فقط یک چیز انسان هرگز تغییر نخواهد کرد، و آن هم حماقت اوست و صد هزار سال دیگر انسانی‌ که بوجود میاید مانند انسان دوره ما و آنهائیکه قبل از ما در دوره اهرام میزیستند، احمق خواهد بود و او را هم میتوان با دروغ و وعده‌های بی‌ اساس فریفت، برای اینکه انسان جهت ادامهٔ حیات محتاج دروغ و وعده‌های بی‌ اساس است و فطرت او ایجاب می‌کند که همواره بدروغ بیش از راست و به وعده‌های بی‌ اساس که هرگز جامه عمل نخواهد پوشید بیش از واقعیت ایمان داشته باشد.
سینوهه.گردباد، ویران کنندهٔ شهرها، پر قدرت ولی‌ زیبا
تصاویر برخی‌ از گردباد‌های ویران کننده


Mushroom Cloud Near
Lawndale, Minnesota, 2010

تا جهان باقی‌ است نوع بشر احمق خواهد بود و فریب دروغ و وعده‌های بی‌ بنیان را خواهد خورد، منتها در هر دوره به مقتضای زمان یک نوع دروغ به او خواهند گفت و با یک عنوان جدید وعده‌های بی‌ اساس به او خواهند داد و او هم با شعف و امیدواری دروغ و وعده‌های موهوم را خواهد پذیرفت و اگر کسی‌ در صدد آید که او را از اشتباه بیرون بیاورد و بگوید اینکه بتو می‌گویند دروغ است و قصد دارند که تو را فریب بدهند و بیا تا من حقیقت را بتو ارائه بدهم، انسان به خشم میاید و آن شخص را به اتهام اینکه خائن و تبهکار است به قتل می‌رساند.
سینوهه.Rope Out
Regan, North Dakota, 2011

ایمان به دروغ و وعده‌های موهوم و بشارت‌هایی‌ که هرگز جامه عمل نخواهد پوشید طوری با سرشت بشر آمیخته شده که انسان افسانه را بر وقایع حقیقی‌ ترجیح میدهد و همین که یه نقال زبان میگشاید و نقل میگوید مردم اطرافش را میگیرند با اینکه بچشم خود می‌بینند که وی کنار کوچه روی خاک نشسته، معهذا وقتی‌ صحبت از کشف گنج می‌کند و بشارت میدهد که زر و سیم عائد مستمعین خواهد شد همه باور مینمایند.
سینوهه.Arm of God , Galacia, Kansas, 2009