۲۴.۱۰.۹۶

برچرخ فلک هیچ کسی چیر نشد


برچرخ فلک هیچ کسی چیر نشد
وز خوردن آدمی زمین سیر نشد
مغرور بدانی که نخورده‌ست ترا
تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد.

خیام