۲۴.۱۰.۹۶

برچرخ فلک هیچ کسی چیر نشد


برچرخ فلک هیچ کسی چیر نشد
وز خوردن آدمی زمین سیر نشد
مغرور بدانی که نخورده‌ست ترا
تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد.

خیام
هیچ نظری موجود نیست: