‏نمایش پست‌ها با برچسب علی‌ شریعتی‌ فرانسوی و توراندخت چینی‌. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب علی‌ شریعتی‌ فرانسوی و توراندخت چینی‌. نمایش همه پست‌ها

۲۴.۱۲.۹۰

علی‌ شریعتی‌ فرانسوی و توراندخت چینی‌

برشت در نمایشنامه توراندخت به نقش روشنفکر در جامعه هیتلری میپردازد و آنها را بشدت و بطور همگانی مورد انتقاد قرار میدهد.
برشت می‌نویسد:
روشنفکر کسی‌ است که بتواند بر روی واقعیت سرپوش بگذارد و آنچه آشکار است با مهارت پنهان کند. کسی‌ که بتواند دروغ را راست و راست را دروغ بنمایاند، اما فقط دروغ خوب ارزش دارد، فقط دروغگوی خوب پاداش می‌گیرد و دروغگوی بد سرش را به باد میدهد.

 برشت در مورد این نوع روشنفکران کلمه آلمانی‌ به معنی‌ کارگر مغزی را به کار برده است و میگوید:

"روشنفکرها دروغ بزرگ میگویند و واقعیت آشکار را انکار میکنند، و از فکر بعنوان وسیله‌ای برای کسب و کار و تجارت استفاده میکنند."