‏نمایش پست‌ها با برچسب که باشد مردم نادان عدوی مردم دانا. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب که باشد مردم نادان عدوی مردم دانا. نمایش همه پست‌ها

۶.۲.۹۱

که باشد مردم نادان عدوی مردم دانا.

بزرگترین دشمن یک جامعه، بی‌سوادی آحاد آن جامعه نیست، بلکه "توهم دانستن" از طرف کسانی‌ است که خود را با سوادان آن جامعه میدانند.


دنیل جوزف بورستین