‏نمایش پست‌ها با برچسب عبدالرضا حيدری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب عبدالرضا حيدری. نمایش همه پست‌ها

۲۰.۵.۹۶

اگر با خود جفا کرديمچه بايد کرد اگر قدر ناشناس هستيم
چه بايد کرد اگر ما خود خطا کرديم
چه بايد کرد اگر گولِ همه نابخردان خورديم
چه بايد کرد اگر شاهنشهِ خود را رها کرديم
چه بايد کرد اگر در حقِ خود ظلم وُ جفا کرديم
چه بايد کرد اگر دیروز و امروز و فردا را فدا کرديم
چه بايد کرد اگر امروزِ خود را ما سياه کرديم
چه بايد کرد اگر عمامه بندان را خدا کرديم
چه بايد کرد اگر امروز نيز ترس از خدا داريم
چهبايد کرداگر اينست همه درک وُشعورِما
چه بايد کرد
گمانم بيش از اين ما را لياقت نيست
وَ مااينيم
وَ چون ما اينچنين هستيم
وَ گويی که همه مستيم
بمان پس ای سياه آئينِ اسلامی
بسوزان ملت وُ اين مُلکِ ايرانی
چوبيش از اين نباشد ارزشی برما
چو خود کرديم وُ لعنت بر خودانِ ما.
عبدالرضا حيدری