‏نمایش پست‌ها با برچسب نمی‌ دانم، اهمیتی هم نمی‌‌دهم، فرقی‌ هم نمیکند. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب نمی‌ دانم، اهمیتی هم نمی‌‌دهم، فرقی‌ هم نمیکند. نمایش همه پست‌ها

۲.۲.۹۱

نمی‌ دانم، اهمیتی هم نمی‌‌دهم، فرقی‌ هم نمیکند

من آنقدر هنرمند هستم که در خیال خودم آزادانه ترسیم کنم. خیال مهمتر از دانش است، چرا که دانش محدود است ولی‌ خیال دنیا را در بر می‌گیرد.

آلبرت آینشتین