۱۶.۱۱.۹۶

کس مشکل اسرار اجل را نگشادکس مشکل اسرار اجل را نگشاد
کس یکقدم از دایره بیرون ننهاد
من مینگرم ز مبتدی تا استاد
عجزست بدست هرکه از مادرزاد.

خیام


هیچ نظری موجود نیست: