‏نمایش پست‌ها با برچسب خود را از بند نام و ننگ برهانید تا آزاد توانید زیست. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خود را از بند نام و ننگ برهانید تا آزاد توانید زیست. نمایش همه پست‌ها

۱۳.۲.۹۱

خود را از بند نام و ننگ برهانید تا آزاد توانید زیست. عبید زاکانی

از مزيت های پس گردنی اين است كه خوش خلقی می آورد، خمار از سر به در می كند، بد رامان را رام می سازد، ترش رويان را گشاده روی نموده و ديگران را می خنداند و خواب از چشم می ربايد و رگهای گردن را استوار می سازد.
عبید زاکانی


یه مادر هیچ وقت بین بچه هاش فرق نمیذاره