۱.۱۱.۹۸

قدرت ز برای کار تو ساخت, این قبه ٔ نغز بیکران را


برای زندگی‌ کردن راههای ساده‌ای هم وجود دارد:
 
-غرق شدن تو مواد مخدر بجای جنگیدن برای زندگی‌.
-بیتفاوتی بجای درگیری برای زندگی‌.

-دزدی کردن بجای کار کردن برای زندگی‌. 
-کتک زدن بچه بجای تربیت او برای زندگی‌.
-.......
تفاوت فقط در "اما به چه قیمتی" است؟

۲۷.۱۰.۹۸

مگر اینکه اهورامزدای ایران به داد ایرانیان برسد


ای اراذل جهنمی دیگر بس است، ۴۰ سال مادی و معنوی، چاپیدید و غارت کردید،
کشتار کردید، ویران ساختید، دزدیدید، شکنجه کردید، تجاوز کردید، جوانان را کشتید، 
بسه دیگه، بس کنید،‌ ای از هرچی‌ ابلیس پلیدتر بس کنید.
 

مگر اینکه اهورا مزدای ایران شر اهریمن خبیث را از سر ملت تحت ستم و ظلم غربی‌های بغایت روانی‌ و وحشی و نوکران جهنمی آنان، کم کند، و به این اشغالگری ناجوانمردانه و وحشیانه پایان دهد، واگرنه این ملت در چنگال بد اهریمنی اسیر شده و ابلیس خبیث بد تاری بدور این ملت پیچانده.

۱۹.۱۰.۹۸

چنین گفت زرتشت


 آنچه که میپنداری، می‌گویی و انجام میدهی‌، تبدیل به دوستان و دشمنانِ همیشگی‌ و جاودان تو میگردند. دوستان جدا نشدنی‌ و دشمنان رها نگشتنی و خلاصی نیافتنی.

چرا با وجود داشتنِ همه آنچه که روزگار می‌‌طلبد، همچنان احساس خوبی‌ نداری و سنگینی‌ همیشگی‌ غم با چهره و درونت همامیخته است، میپرسد آشفته ای.

چرا شادی‌ها عمری به طولانی کف امواج دریا دارند، میپرسد بینوایی.

و چرا‌هایی‌ از ایندست، میپرسد بشریت.

چون دوستان و دشمنانی که پروریده ای، از جنسی‌ که باید باشند، نیستند، پاسخ میدهد زرتشت.

بازی با جان و مال ملت ایران ادامه دارد


سیرکی که در چند روز گذشته با طراحی‌ غربی و با عملکرد تروریست‌ها و نوکران و جیره خواران آنان، گروه جنایتکاری بنام جمهوری اسلامی، راه افتاده، مانند ۴۰ سال گذشته، بمنظور و با هدف کشتار هرچه بیشتر ملت ایران همچنان ادامه دارد. و اینبار هم مانند هزاران بار گذشته و آزموده شده، ایرانیها میمیرند و مالشان بباد فنا میرود تا هدف غربی‌ها که تنها و تنها، ادامه و ثبات اشغالگری در ایران است, تحقق پذیرفته و در ضمن جایگاه نوکران خود که روی هرچی‌ تروریست مخوف و جنایتکار است را سپید کرده ا‌ند، در برابر ملت بجان و جنون رسیده ایران، هم تحکیم یافته و تائید و بزرگ نمایی شده باشد .
ملتی که ۴۰ سال است زیر بار جهل و جنون و جنایت قد خمیده و ایستادگی نتوانست کرد.