‏نمایش پست‌ها با برچسب بهشت داغتر از جهنم است. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب بهشت داغتر از جهنم است. نمایش همه پست‌ها

۵.۴.۹۱

بهشت داغتر از جهنم است .


دمای بهشت را میتوان به روش ریاضی‌ و بر حسب داده‌هایی که در دسترس آدمیان است به طور دقیق حساب کرد.

مرجع این محاسبات کتاب انجیل است. در انجیل میخوانیم که: "ما علاوه بر نور ماه، نور خورشید را قرار دادیم، در حالی‌ که نور خورشید ۷ برابر قویتر از نور ماه، به زمین می‌تابد، به دلیل وجود هفت روز.....همچنین قرار دادیم  نوری که بهشت از ماه می‌گیرد، به اندازهٔ نوری باشد که زمین از خورشید می‌گیرد".

یعنی‌ نوری که از ماه به بهشت میتابد به اندازه نور خورشید است که به زمین میتابد. با این حساب نوری که از خورشید به بهشت میتابد، ۷ ضرب در ۷ برابر یعنی‌ ۴۹ برابر قویتر از نوری است که زمین از خورشید می‌گیرد.

محاسبات نجومی نشان میدهد که نوری که از ماه به زمین میتابد، یک ده هزارم نوری است که از خورشید به زمین میتابد. با توجه به این اطلاعات، میشود به راحتی‌ دمای بهشت را حساب کرد.

بر اساس فرمول محاسبه دما، استفان / بولتزمن داریم:
که در آن E = دمای مطلقِ زمین است که برابر ۳۰۰ ک میباشد.
و H دمای بهشت یا مجهول ما میباشد، و ۵۰ همان حساب ۴۹ = ۷ . ۷  میباشد که اینجا برای راحتی کار ۵۰ قرار میدهیم.
و از اینجا H نتیجه میشود که برابر H= ۷۹۸ ک برابر با ۵۲۵ درجه سانتیگراد میشود. یعنی‌ دمای بهشت برابر است با ۵۲۵ درجه سانتیگراد.

دمای جهنم را نمی‌‌شود به طور دقیق حساب کرد ولی‌ می‌شه حدس زد که کمتر از ۴۴۴،۶ درجه سانتیگراد باشد. در این دما، نقره به مایه تبدیل میشود. بر طبق انجیل، کافران در جهنم میسوزند و آتش میگیرند و نقره داغ میشوند. نقره داغ یعنی‌ اینکه دمایی که نقره را به مایه تبدیل می‌کند، باید از درجه جوش که به گاز تبدیل میشود کمتر باشد یعنی‌ برابر است با ۴۴۴،۶ درجه سانتیگراد، چرا که بیشتر از این دما، نقره به گاز تبدیل میشود و کفّار را نمی‌تواند با آن نقره داغ کرد .

دمای بهشت را بر حسب داده‌های انجیل حساب کردیم و شد ۵۲۵ درجه سانتیگراد. بنابرین از دمای جهنم که ۴۴۵ درجه سانتیگراد است بیشتر میباشد. و در نتیجه بهشت داغتر از جهنم است . :))