۲۸.۱۰.۹۶

تاچند اسیر رنگ و بو خواهی شد


تاچند اسیر رنگ و بو خواهی شد
چند ازپی هر زشت و نکو خواهی شد
گرچشمه زمزمی وگر آب حیات
آخر بدل خاک فرو خواهی شد.

خیامهیچ نظری موجود نیست: