۲۷.۱۰.۹۶

هرکس که سلامتست و نانی دارد


هرکس که سلامتست و نانی دارد
ازبهر نشست آشیانی دارد
نه خادم کس بود نه مخدوم کسی
گو شادبزی که خوش جهانی دارد.

خیام
هیچ نظری موجود نیست: