۹.۸.۹۷

در گفتار و رفتار چون طوطی و بوزینه و در پندار هم هیچهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر