۳.۸.۹۷

روبروت سراب پشت سر خراب


برخی‌ آدمنما‌ها بویژه این ملت بی‌چاره مخ شسته راه گم کرده، هر زمان، کار خطایی انجام میدهند شیطان را لعن و نفرین کرده و تف میندازند؟ وقتی‌ لعنت بر شیطان می‌گویند، به این توجه ندارند که:

اهریمن هرچه باشد، حداقل دروغ نگفته و ظاهر و باطنش یکیست!
آدم را نستوده و تظاهر بخدا پرستی‌ نکرده است،
تنها مانده ولی‌ منت بهشت را نکشیده است،
و اهریمن مانند آدم ترسو نیست. بجای اهریمن میبایستی آن پدر و مادری را لعنت کرد که به کودکان خود جز توحش، دو رویی و رذالت و خودخواهی، هیچ نیاموختند.


Dariush - Dele man

هیچ نظری موجود نیست: