۲۹.۵.۹۷

مخلوقات خدا بطور معمول بدون ترس و گناه زاده میشوند

این والدین ابلیس زده ا‌ند که ترس را بجان کودک میدمند.
هیچ نظری موجود نیست: