۲۹.۵.۹۷

آقا تو آمریکا را از اینکه هست حقیرتر و منفورتر نساز، بزرگ کردنش, پیشکشت

هیچ نظری موجود نیست: