۲۲.۳.۹۷

اى مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز, کان سوخته را جان شد و آواز نیامد


هیچ نظری موجود نیست: