۲۶.۱.۹۷

چهار چیز ورا از چهار چیز آمد, که هست هریک ازآن نادر زمان و زمن

زعقد لؤلؤ دندان، زبرگ لاله دهان، زشاخ سنبل گیسو، زپاک نقره ذقن

هیچ نظری موجود نیست: