۲۰.۹.۹۶

از صورت آدمیان میتوان فهمید دچار کدامین دیوند


کسانی‌ که دو خط میان آبرو و دو خط پرانتز مانند دو کنار دهان دارند دچار دیو خشمند. کسانی‌ که پیشانی پراز چین دارند دچار دیو دروغند. کسانی‌ که گوشه چشمانشان پراز چین است دچار دیو حسادتند و الی‌ آخر.


هیچ نظری موجود نیست: