۲.۱۰.۹۶

بمن که از دو جهان فارغم بدولت عشق


نسیم وصل به افسردگان چه خواهد کرد
بهار تازه به برگ خزان چه خواهد کرد
بمن که سوختم از داغ مهربانی خویش
فراق و وصل تو نامهربان چه خواهد کرد
سرای خانه بدوشی حصار عافیت است
صبا بطایر بی آشیان چه خواهد کرد
زفیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را

شراب با من افسرده جان چه خواهد کرد
مکن تلاش که نتوان گرفت دامن عمر
غبار بادیه با کاروان چه خواهد کرد
بباغ خلد نیاسود جان علوی ما
بحیرتم که دراین خاکدان چه خواهد کرد
صفای باده روشن زجوش سینه اوست
تو چارهساز خودی آسمان چه خواهد کرد
بمن که از دو جهان فارغم بدولت عشق
رهی ملامت اهل جهان چه خواهد کرد؟

رهی معیری

یک شاخه گل برنامه شماره ۴۰۸ - عبدالوهاب شهیدی ، گلپا و محمودی خوانساری
هیچ نظری موجود نیست: