۲.۱۰.۹۶

تا زمانی که آدمی میخورد, میآشامد, با آدمیان دیگر میخوابد و قضای حاجت میکند نمیتواند بیگناه باشد


Ray Charles 'Merry Christmas Baby' 1979

هیچ نظری موجود نیست: