۱.۹.۹۶

وقتی تاریخ و نیاکانت را نشناسی, دچار فلاکتی


تمامی این جواهراتی که به تاج (الماس کوه نور ) و لباس ناصرالدین شاه قاجار نشسته اکنون در کلکسیون ملکه انگلیس قرار دارد. واین تنها یک نمونه از خروار است .

هیچ نظری موجود نیست: