۱.۹.۹۶

چینی سازی , بلور و شیشه گری صنایع دستی هزاران ساله ایران, در دستان هنرمندان ژاپنی

هر کی به ملت تحت ستم ایران رسید یک تکه از پیکر آنانرا بنفع خود جدا ساخت!