۱.۹.۹۶

چینی سازی , بلور و شیشه گری صنایع دستی هزاران ساله ایران, در دستان هنرمندان ژاپنی

هر کی به ملت تحت ستم ایران رسید یک تکه از پیکر آنانرا بنفع خود جدا ساخت!هیچ نظری موجود نیست: