۱.۹.۹۶

اهریمن را گفتند, از کجا چنین نیرومندی , گفت هرکه مرا دید, روح خود را فروخت
هیچ نظری موجود نیست: