۳.۶.۹۶

خواب نیستند که بتوان بیدارشان کرد، در کما بسر میبرند
اینجا تونس است. یک کشور با بیش از ۳ هزار سال تاریخ تمدن، شما تروریست‌های عقب مانده، بیسواد، مرتجع و خل وضع سعودی نمیتوانید فرهنگ حقیر و غیر بشری خود را بمن که وارث فرهنگ پارسیم تحمیل کنید
تونس را نمیتوانید به افغانستانی دیگر تبدیل کنید.

دانه فلفل سیاهو خال مهرویان سیاه , هردو جانسوزند اما این
کجا و آن کجا 

و یا چکمه خاله شهین و چکمه شمر لعین، هردو از چرمند اما این کجا و آن کجا
و یا
بابوشکای (مادر بزرگ) روسی و مادونا هر دو یک سنند اما این کجا و آن کجا

بیش از هر چیز باید مراقب اعتماد و عشق بود

بدون شرح

هیچ نظری موجود نیست: