۳.۶.۹۶

از قدیمی‌ترین آرم و لوگوی های امپراطوری پارس ها

برخی‌ از قدیمی‌ترین آرم و لوگوی های شاهنشاهی و امپراطوری جهان شمول پارس ها که امروزه غربی‌ها آنها را مال خود میدانند!
هیچ نظری موجود نیست: