۳.۶.۹۶

برخی‌ از قدیمی‌ترین آرم و لوگوی های شاهنشاهی و امپراطوری جهان شمول پارس ها که امروزه غربی‌ها آنها را مال خود میدانندهیچ نظری موجود نیست: