۳.۶.۹۶

با خالی‌ نگاه داشتن شکم، به بدن فرصت، مهلت و زمان بدهید تا خود را ترمیم کنداگر سالمید و بیمار نیستید (این مورد تنها برای کسانی‌ است که بیمار نیستند) ولی‌ بیخوابید و شبها دیر میخوابید و باافکار پوچ و صدمن یک صنار درگیرید، و یاکلا بیخوابید...... کم بخورید....... چون تا زمانی‌ که دربدن انرژی‌ زیاد وجود دارد، از طرف مغز دستور خواب صادر نمیگردد، و تا آن انرژی‌ با افکار غم‌انگیز و ناراحت کننده که بیشترین انرژی‌ را مصرف میکنند، استفاده نشود، مغز نه تنها دستور خواب نمیدهد بلکه با ترشح مواد شیمیایی برغم و اندوه شما میافزاید تا فرایند سوخت انرژی‌ را سریعتر کرده باشد. و اگر باقرص خواب و مواد خواب آوار مغز را بخوابانید، به بیماریهای بشدت سخت دچار خواهید شد.
پس کم بخورید، شب‌ها از ساعت ۶ بعدازظهر به آنطرف بجز میوه، آنهم بمقدار کم، و آب (به اندازه‌ای که بدن میطلبد) هیچ نخورید.
اگر دچار کابوس و خوابهای آشفته اید، در زمانی‌ که آخرین وعده خوراکی خود را تحت عنوان شام ( وعده خوراکی پیش از ساعت ۷ یا ۸ شب) میخورید، با آن نعناع تازه بخورید.
برای سلامت خون، پیش از خواب یک سیب پوست کنده بخورید.
پرهیز از خوردن زیاد ( بویژه خوراکی‌های امروزه که همگی‌ مصنوعی و غیر طبیعی اند و چاقیهای مجازی و خطرناک را بهمراه می‌آو‌رند، و در نتیجه بیماریزا و قاتل فیلتر‌های بدن مانند کبد و ریه و کلیه اند) بطول عمر اضافه کرده و سلامتی نسبی‌ را بهمراه میاورد.
نان، برنج و مواد مشتق از گندم و برنج و ذرت تولیدی از زمین‌های آلوده و کود‌های آزمایشگاهی و موادی که برای پیشگیری از کپک زدن، فاسد شدن، خورده شدن توسط موجودات دیگر و بطور کلی‌ نگاه داری آنان بمدت طولانی در فروشگاه ها، مغازه‌ها و انبار ها، به آنها اضافه میشود، اصلی‌ترین دشمنان آدمی‌ بوده و در نسل‌کشی بشر نقش اساسی‌ را دارند.

هیچ نظری موجود نیست: