۲۶.۴.۹۶

رقص باران قطرات برنزی در فرودگاه سنگاپور

باران سینتیکی
سینتیک شیمیایی شاخه‌ای از علم شیمیست که ببررسی چگونگی و سرعت انجام واکنشهای شیمیایی و همچنین عوامل مؤثر برسرعت واکنشهای شیمیایی میپردازد.

هیچ نظری موجود نیست: