۲۶.۴.۹۶

پیش از این حق با کسی‌ بود که جان میداد، امروزه حق با کسیست که جان میگیرد
هیچ نظری موجود نیست: