۱۳.۲.۹۶

آنکس که سوگوار کرد خاک مرا، آیا شکست در رفت و آمد حمل این همه تاراج
هیچ نظری موجود نیست: