۱۳.۲.۹۶

گفـتـم بخـدا گر تـو روی, امشـب نزیـد ایـن پیكـر مـن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر