۱۳.۲.۹۶

وی دیده بباراشک خونین

مرگ دلخراش وناجوانمردانه مرزبانان جوان ومعدنچیان زحمتکش ایران را به ملت شریف ایران تسلیت عرض کرده وشادی وآرامش ابدی برای ارواح پاک و معصوم این عزیزان از دست رفته را از ایزد یکتا خواستارم.ایدل بنشین چو سوکواری
کان رفت که آید از تو کاری
وی دیده ببار اشک خونین
بیکار چه مانده‌ای تو باری
وی جان بشتاب بر در دوست
چون نیست جزاوت هیچ یاری
گو آمده‌ام بدرگه تو
تا درنگری بدوستداری
گر بپذیرم اینت دولت
ور رد کنی اینت خاکساری
نومید چگونه باز گردد
از درگه تو امیدواری
یادآر ز من که بودم آخر
در بندگی تو روزگاری
چون از تو جدا فکندم ایام
ناکام شدم بهر دیاری
بیروی تو هر گلی که دیدم
در دیدهٔ من خلید خاری
بی‌بوی خوشت نیایدم خوش
بوی خوش هیچ نوبهاری
بیدوست کرا خوش آید آخر
بوی گل و رنگ لاله زاری
و اکنون که زجمله ناامیدم
بی روی تو نیستم قراری
دریاب که مانده‌ام بره در
در گردن من فتاده باری
بشتاب که بردرت گداییست
مانا که عراقی است، آری.

عراقی
هیچ نظری موجود نیست: