۱۶.۷.۹۵

شباهت های فرهنگی بین مردم ایران و مردم روسیه و اکراین یکی دیگر از دلایل اثبات امپراتوری پارس ها بر قلب این سرزمین هاست