۱۶.۷.۹۵

رقص پاییز پر درده


اگرآدما به اینکه یکروز میمیرند براستی ایمان داشتند دیگر از هیچ پدیده ای ترس و واهمه نداشتند و نگرانی بخود راه نمیدادند. متاسفانه بیشتر آدما میاندیشند هزار سال زندگی خواهند کرد و روزمرگ ازآنان بسیار دوراست.