۲۳.۳.۹۶

هر جنایتی از آدمی ساخته استو رسالت من این خواهد بود
تا دو استکان چای داغ را
از میان دویست جنگ خونین
بسلامت بگذرانم
تا در شبی بارانی
آنها را
با خدای خویش
چشم در چشم هم نوش کنیم!

حسین پناهی