۲۱.۱.۰۱

باد بگل بر بَزید گل به گل اندر غژیدزاغ بیابان گزید خود به بیابان سزید
باد بگل بر بَزید گل به گل اندر غژید
 یاسمن لعل پوش سوسن گوهر فروش
بر زنخ پیلگوش نقطه زد و بشکلید
 دی به دریغ اندرون ماه به میغ اندرون
رنگ به تیغ اندرون شاخ زد و آرمید
 سرکش بربست رود باربدی زد سرود
وز می‌ سوری درود سوی بنفشه رسید.

کسایی مروزی

هیچ نظری موجود نیست: