۱۷.۱۲.۰۰

به بستان رو به پیروزی دمی با باد نوروزی

 
بگو‌ای ماه تا ساقی ز می‌مجلس بیارآید
که خورشید جهان آرا بدولتخانه می‌آید
 به بستان رو به پیروزی دمی تا باد نوروزی
ببوی زلف مشکین تو عنبر برسمن ساید.

 سلمان ساوجی
 

پوران - گل اومد بهار اومد

هیچ نظری موجود نیست: