۳.۸.۹۷

دل بی‌بهانه شادِمان


-مردم را در سالنی جمع کردن و برای آنها لطیفه تعریف کردن و آنها را خنداندن،
- در بین مردم، در خیابان و اینجا و آنجا رفتن، رقصیدن، نواختن، خواندن، نمایش دادن و آنها را شاد کردن،
- بی‌ و با بهانه، به مردم کادو و هدیه دادن و آنها را خوشحال ساختن،
- شراب و الکل نوشیدن و یا مواد مخدر و یا قرص‌های شادی آور مصرف کردن،

-........
- همگی‌ مدت دار و گذراست و
- هیچکدام، حال خوب و دلِ شاد و فراغتِ بال و خرسندی درونی‌ و بی‌ دلیل نمیشود.
هیچ نظری موجود نیست: