۱۳.۶.۹۷

عقل با صغری کبرای ناسوتی به دنبال کشف قواعد لاهوتی‌ستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر