۲۶.۶.۹۷

Tina Trumpp – Shades of Sensuality


تنها ابلیس بود که از بدن برهنه آدمی‌ بدلیل حسادت، نفرت میورزید. بهمین سبب آنها را وادار کرد با برگ تن خود را بپوشانند. امروزه نیز تنها مذاهبی که ابلیس برای کشتن نفس آدمی‌ ساخته است، مانند خود او از بدن برهنه آدمی‌ شرم دارند و آنرا ننگین میدانند، وگرنه آدمی‌ بطور طبیعی از برهنگی خود شرمسار نیست.

هیچ نظری موجود نیست: